Следните въпроси ще Ви преведат през три ключови области (Политики; Подходи за преподаване и обучение и Комуникация и достъп до информация), които ако бъдат правилно адресирани, ще помогнат средата във Вашата институция да бъде толерантна, приобщаваща и приемаща, в която психичното здраве на учащите и служителите е от значение и се подкрепя. Въпросникът е специално разработен за институции в сферата на ПОО (професионално образование и обучение), но може да се използва и от други образователни институции като училища и колежи, както и центрове за професионално ориентиране и подобни.

Всеки от отговорите съответства на процент от отпечатъка, определящ степента, в която Вашата институция е приобщаваща в областта на психичното здраве. Моля, имайте предвид, че колкото по-нисък е отпечатъкът, толкова по-приобщаваща в областта на психичното здраве е Вашата институция, така че общ отпечатък от 30% е по-добър резултат от отпечатък от 50%.

След като попълните въпросника, ще можете да видите цялостния 'отпечатък' на Вашата институция и да разберете доколко е приобщаваща по отношение на психичното здраве. Ако решите да се регистрирате в нашата платформа, ще можете също да сравните до колко Вашата институция е приобщаваща в областта на психичното здраве спрямо други институции, да споделите съществуващите добри практики на Вашата институция и да научите за най-добрите практики в други държави. В допълнение, част от обратната връзка към Вас ще са референции към конкретни раздели на MH+ Хартата, за да се подчертаят политиките, показателни за институциите, интегриращи психично здраве, които можете да взаимствате и приложите.

Отговорите, които ще дадете, ще останат анонимни и ще бъдат използвани само за да се оцени какъв е отпечатъка на отношението към психичното здраве във Вашата институция. Попълването на въпросника ще отнеме около 10 минути.

Политики
1/20

Предприема ли Вашата институция ежедневни активни стъпки за създаване на учебна среда, свободна от стигма и дискриминация?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Политики
2/20

Бихте ли казали, че Вашата институция насърчава дискусии за психичното здраве сред учащите се, основани на уважение и приемане?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Политики
3/20

Има ли безопасно пространство във Вашата институция, където учащите да могат да говорят свободно и открито за своите предизвикателства в областта на психичното здраве (например стая, където могат да отидат да се отпуснат и да релаксират, да отпочинат за малко, да получат информация за стратегиите за подобряване на благосъстояние или да се обърнат към менторите връстници)

 • Да
 • Не
Политики
4/20

Има ли служители във Вашата институция (напр. учители, помощник-учители, педагогически съветници), които действат като посланици/лидери на психичното здраве или предизвикателствата в тази област? Например професионалисти, които оценяват програмите за ПОО, осигуряват/правят когнитивна оценка, помагат при разработването на програми за превенция, осигуряват наличие на информация за психичното здраве и работят с учители и администратори, за да помогнат за максимална ефективност на преподаването?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Политики
5/20

Има ли във Вашата институция конкретен документ насърчаващ приобщаващите политики в областта на психичното здраве

 • Да - подробен и изчерпателен документ съдържащ приобщаващи политики в областта на психичното здраве, очертаващ подкрепата на институцията за обучаемите, нейния постоянен ангажимент за обучение на персонала и начините на работа с по-широката общност за повишаване на благополучие на обучаемите
 • Да - подробен документ/глава съдържащ приобщаващи политики в областта на психичното здраве, включващ конкретни мерки, насочени към предизвикателствата на учащите в областта на психичното здраве
 • Да - подробен документ за приобщаването като цяло, който насърчава позитивно отношение към психичното здраве и благополучие и сред учащите
 • Да - общ документ за приобщаването, съдържащ и някои бележки за приобщаването в областта на психичното здраве
 • Да - някои общи принципи за приобщаването като цяло, без да се посочват конкретно обучителните трудности и предизвикателствата в областта на психичното здраве (за разлика от обучителните трудности, предизвикателства в областта на психичното здраве може да засегнат всеки човек по всяко време и могат да бъдат преодолени с лечение. Обучителните трудности най-често са свързани със занижени интелектуални способности и трудности в ежедневните дейности, които засягат човека през целия му живот.)
 • Не
Политики
6/20

Преразглеждат ли се редовно целите и приоритетите на политиките за приобщаване в областта на психичното здраве?

 • Да – всеки семестър/срок
 • Да – веднъж годишно
 • Да – на всеки две - три години
 • Да – всеки път, когато има смяна на ръководството
 • До известна степен – политиките се преразглеждат нерегулярно
 • Не
Политики
7/20

Бихте ли казали, че Вашата институция предлага на своите обучаеми възможността да участват във вземането на решения относно политики, които ги засягат?

 • Да – всеки месец обучаемите могат да се срещат и да обсъждат политиките
 • Да – всеки срок/семестър обучаемите могат да обсъждат политиките
 • Да – всяка година обучаемите могат да обсъждат политиките
 • Да – само лидерите на обучаемите имат думата относно политиките
 • Не – решенията се вземат от преподавателския състав
 • Не – решенията се вземат от ръководството
Подходи за преподаване и обучение
8/20

Предлага ли вашата институция възможности за обучение на учители и административен персонал, които им помагат да разпознават, разбират и да се справят с психически дискомфорт на работното място, като тревожност, депресия, стрес и прегаряне?

 • Да – на свяко тримесечие
 • Да – всеки срок/семестър
 • Да – веднъж годишно
 • Да – на всеки две до три години
 • Да - Само когато възникне злощастно обстоятелство, свързано с психичното здраве на учителите и административния персонал на институцията
 • Не
Подходи за преподаване и обучение
9/20

Предлага ли Вашата институция на своите членове и персонал (включително учители, административен персонал, персонал в училищната лафка, шофьори на автобуси и т.н.) вътрешно и/или външно обучение за психичното здраве на младите хора, разнообразието от проблеми в областта на психичното здраве и признаци на емоционален стрес или страдание?

 • Да – обучението се актуализира на 3 месеца
 • Да – обучението се актуализира всеки срок/семестър
 • Да - обучението се актуализира всяка година
 • Да -обучението се актуализира на всеки 2 до три години
 • До известна степен – обучението не се актуализира регулярно
 • Не
Подходи за преподаване и обучение
10/20

Обучени ли са всички във Вашата институция да защитават обучаемите от дискриминация и тормоз поради техния психичен статус (например как да се противодейства на лошо отношение, което се отнася до психологическия статус на обучаемите и етикетите за психично здраве)?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Подходи за преподаване и обучение
11/20

Планирани ли са уроци/часове във Вашата институция, чрез които обучаемите да бъдат запознати с емоционалния стрес и страдание, психичното здраве и неговите признаци, като целта им е да допринесат и за справяне със стигмата относно психичното здраве?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Подходи за преподаване и обучение
12/20

Адресират ли се активно темите за психичното здраве във Вашата институция чрез срещи, презентации от гост-лектори от обществени групи за подкрепа в областта на психичното здраве и/или в неформални дейности извън уроците?

 • Да – регулярно през учебната година
 • Да - Само при конкретни поводи, като Световен/Национален ден на психичното здраве, Международен ден на образованието на ЮНЕСКО или други подобни събития
 • Не
Подходи за преподаване и обучение
13/20

Предлага ли Вашата институция сесии на всички обучаеми по ключови предизвикателства, свързани с психичното здраве (например изпитен стрес, справяне с представата за тялото, представата за себе си, социални отношения, управление на тревожността, развиване на устойчивост, разрешаване на конфликти, комуникация и т.н.), използвайки интерактивни ресурси като като видео, книги, социални медии или групови дейности, които насърчават дискусия и споделяне на опит?

 • Да
 • Не
Комуникация и достъп до информация
14/20

Бихте ли казали, че учебните програми и програмите за преподаване във Вашата институция показват уважение към хората, които имат предизвикателства в областта на психичното здраве, като използват подходящ език, включващ всички общности и който не засилва стереотипите?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Комуникация и достъп до информация
15/20

Празнува ли Вашата институция както академичните, така и неакадемичните постижения на обучаемите с оглед да изгради приобщаваща среда, в която хората виждат признаване на силните им страни?

 • Да
 • Не
Комуникация и достъп до информация
16/20

Има ли Вашата институция въведени комуникационни стандарти, които са категорични относно очакванията за цивилизованост и уважение към психичното здраве на другите (например емпатично и подкрепящо взаимодействие, търсене на подкрепа като форма на смелост, важността на социалната подкрепа)?

 • Да
 • До известна степен
 • Не
Комуникация и достъп до информация
17/20

Има ли осигурена някаква подкрепа за семейства на обучаеми, които изпитват предизвикателства в областта на психичното здраве, предназначена да помогне на родителите/настойниците да разберат през какво може би преминават децата им и да ги насочи към полезна информация?

 • Да - Институцията поддържа специално звено, състоящо се от професионалисти (психолог/психиатри/ментори/съветници), към които родителите могат да се обръщат през цялата година
 • Да - Информацията се предоставя на семействата в началото на учебната година или на някоя от родителските срещи през годината под формата на презентация или като писмена информация
 • Да – Предоставе се онлайн подкрепа на уеб сртаницата на институцията.
 • Да – Предоставя се подкрепа при възникване на проблем, свързан с психичното здраве на учащия се
 • До известна степен – семействата се насочват към външни ресурси
 • Не
Комуникация и достъп до информация
18/20

Информацията за психичното здраве и къде може да се получи подкрепа лесно достъпна ли е за обучаемите, на публично видими места, под формата на флаери, плакати, брошури и т.н.?

 • Да
 • Не
Комуникация и достъп до информация
19/20

Има ли вашата институция визуална комуникация (като плакати, банери, имейл подписи и т.н.), която насърчава разговора за и откритостта към психичното здраве?

 • Да
 • Не
Комуникация и достъп до информация
20/20

Съществуват ли ефективни механизми за защита на жертвите на тормоз и насилие (включително вербално насилие като реч на омразата), докато се санкционират извършителите, с цел да се коригира тяхното поведение?

 • Да
 • До известна степен - санкциите имат за цел само да накажат извършителите, но не и да коригират поведението им
 • Не